Realitní slovník

A

Advokátní úschova

Převzetí kupní ceny od strany kupující do dočasné úschovy, používáno pro větší jistotu a důvěryhodnost celého obchodu. Finanční prostředky se z advokátní úschovy obvykle uvolňují na základě změny vlastnického práva a jejího potvrzení z Katastru nemovitostí. Může být i úschova listin.

Anuita

Je stála platba umořující úvěr. Můžete se s ní setkat třeba u bytů v družstevním vlastnictví.

Akontace

První větší splátka hypotečního úvěru či leasingu.

Aukce

Jedna možností prodeje movitých nebo nemovitých věcí. Před zahájením aukce není předem známa počáteční cena. Prodej zboží probíhá formou příhozů. Vyhrává nejvyšší podaná nabídka. Po aukci vzniká až následně písemná nebo jiná forma kupní smlouvy, vlastnictví přechází až dle podmínek této smlouvy (typicky u nemovitostí dokonce až následným vkladem do katastru).

 

B

Bankovní záruka

Je písemné prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny. Dochází k ní pouze v případě, že dlužník nedodrží svůj závazek uvedený v záruční listině.

Bonita klienta

Prověření, jak je žadatel o úvěr schopný dostát svým závazkům vůči bance, která mu úvěr poskytuje. Závazkem se rozumí zejména schopnost pravidelného splácení úvěru.

Bytové družstvo = BD

Společenství libovolného počtu osob, které zajišťují funkci bytových potřeb svých členů. 

Bytový fond

Suma bytů na určitém území.

Bytové jádro

Koupelna a WC v panelovém domě. Panelové domy jsou specifické tím, že koupelna a WC jsou umístěné vertikálně nad sebou.

Bytový dům

Je stavba sloužící především k bydlení. Nachází se v ní více bytových jednotek.

Byt v osobním vlastnictví

Byt, který je v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., Zákon o vlastnictví bytů, zapsán v katastru nemovitostí jako bytová jednotka.

 

C

 

Cena kupní

Koncová cena dohodnutá se zájemcem o předmět koupě.

Cena tržní

Cena odpovídající aktuální situaci na trhu. Určují ji prodané nemovitosti v daném období.

 

 

Č

Čerpání úvěru

Poskytnutí finanční hotovosti klientovi, který o ní zažádá. Lze čerpat postupně (částka je rozložena do více částek) nebo jednorázově (v jedné částce).

 

D

Daň z nabití nemovitosti

Je daň, kterou je kupující nemovitosti povinnen zaplatit nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání. Ta je zákonem stanovena do konce 3. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém došlo k vkladu vlastnického práva na katastru. Její výše je 4% z kupní ceny nemovitosti. Více na: https://www.euro.cz/byznys/dan-z-prevodu-nemovitosti-formular-vypocet-sazba-1414635#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink

Depozitum

Vložení částky do peněžního ústavu.

Dražba

může být dobrovolná nebo nedobrovolná. Postup stejný jako u aukce s výjimkou, že po vydražení v dražbě vzniká dražební protokol a vlastnictví se změnilo již v okamžiku příklepu, nevzniká žádná další smlouva a obvykle až po uhrazení vydražené ceny dochází k fyzickému předání.

Družstevní byt

Bytová jednotka ve vlastnictví bytového družstva.

Doba splatnosti

Termín, který určený dle smlouvy, do kterého je dlužník povinen splatit poskytnutý finanční obnos.

 

E

Energetická náročnost budovy = Energetický posudek

Rozbor nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. Více o energetické náročnosti se můžete dozvědět ZDE.

Evidenční číslo

Slouží k označování budov k občasnému užívání – rekreační objekty.

Exkluzivita

Výhradní právo při zastupování druhé osoby. Exkluzivitou se rozumí, že danou osobu bude zastupovat jedna společnost/osoba.

 

F

Fixní úroková sazba

Garantování neměnné úrokové sazby na určitou dobu. Po jejím skončení se sazba mění dle platných aktuálních tržních hodnot. V ČR se obvykle fixní úrokové sazby uzavírají na dobu 1 rok, 3 roky, 5 a 10 let.

Fond oprav

Do fondu oprav přispívají pravidelnými finančními příspěvky vlastníci bytových jednotek. Výše příspěvku se odvíjí od podílu na společných prostorách bytového domu.

 

G

Geometrický plán

Je nedílnou součástí vkladu do katastru nemovitostí, Je-li jeho předmětem změna v katastrální mapě.

 

H

Hypoteční úvěr

Je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zástavní právo může být zřízeno i na nemovitost, která není ve vlastnictví dlužníka.

 

K

Kauce (dnes také vratná jistota)

Vratná záloha složená do úschovy. Používá se na úhradu případných škod v pronajatém bytě či na úhradu nezaplaceného nájemného.

Katastr nemovitostí  (KN)

Státní orgán shromažďující veřejné informace, které obsahují soupis, popis, polohové a geometrické určení nemovitostí. Dále vede evidenci vlastnických a jiných práv vztahující se k nemovitostem v něm zapsané.

Katastrální mapa

Mapa, zobrazující všechny nemovitosti vedené v katastru nemovitostí.

Katastrální úřad

Úřad, který spravuje Katastr nemovitostí. Každý kraj v ČR, má jeden nebo více Katastrálních úřadů.

Katastrální území

Například obec, ve které se nachází stavba, která je zapsána v KN.

Kolaudace

Schválení stavby, která vyžadovala stavební povolení k užívání

Kolaudační řízení

Řízení, ve kterém stavební úřad posuzuje, zda kolaudovaná stavba odpovídá stavební dokumentaci, kterou úřad schválil před zahájením výstavby.

Kupní smlouva

Právní dokument, který zavazuje prodávajícího k odevzdání předmětu koupě kupujícímu a kupujícího k jejímu převzetí. Kupující obdrží od prodávajícího finanční obnos v hodnotě prodávané věci.

Kvitance

V realitním oboru se kvitancí rozumí potvrzení o splacení hypotečního úvěru. Banka, ve prospěch které vázne na  nemovitosti zástavní právo kvitanci vystavuje obvykle do 30ti pracovních dnů od splacení úvěru.

Příklad: Pokud jste koupili nemovitost od vlastníka, který její koupi hradil hypotečním úvěrem, měla banka poskytující úvěr na této nemovitosti svoji zástavu. Díky kvitanci se tato zástava vymaže.

 

 

 

L

List vlastnictví (LV)

Veřejná listina vydávaná KN. Jsou na něm zapsány podrobné informace k vlastnictví nemovitosti a osobě, která ji vlastní.

 

M

Mezonet

Bytová jednotka s více podlažími.

 

N

Nabývací titul

Dokument, na základě kterého získala osoba vlastnické právo k nemovitosti.

Nájemní smlouva

Právní dokument, na základě kterého přenechává vlastník věci svoji věc k užívání za úplatu dohodnutou ve smlouvě.

Návrh na vklad

Písemná žádost podána na KN aby na základě smlouvy, dohody či prohlášení zahájil řízení vedoucí ke změně vlastnického práva nemovitosti.

Nebytový prostor

Prostor, který není zkolaudován k bydlení.

Nemovitost

Může být pozemek, dům nebo stavba pěvně spojená se zemí. Nemovitostí může být i bytová jednotka.

Nízkoenergetický dům

Je stavba, která má spotřebu energií na vytápění v rozmezí od 15 do 50 kWh/m² ročně. Třída energetické náročnosti v PENB "A"

 

O

Odhadní cena nemovitosti

Cena vypracována dle tabulek daných zákonem. Ty zohledňují aktuální situaci na trhu, jak a čím je nemovitost vybavena, z jakých materiálů je postavena, okolí stavby, cenu pozemku a občanskou vybavenost v okolí stavby. Může být vyšší  nebo nižší než je tržní cena.

 

P

Parcela = Pozemek

Území, které je polohově a geometricky vymezené v  katastrální mapě a označené parcelním číslem.

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy. Co to je, proč jej musíte mít a další důležité informace se dozvíte v mém článku ZDE.

Plomba

V Katastru nemovitostí nese označení „P“ . Značí změnu právního vztahu na základě návrhu na vklad podaného na KN. Pokud je vyznačena plomba, s nemovitosti nelze nijak nakládat, měnit její zakreslení v katastrální mapě či měnit jejího vlastníka.

Podílové spoluvlastnictví

Vlastnictví, rozdělené mezi více vlastníků podílem.

Podnájem

Na základě podnájemní smlouvy může nájemce přenechat pronajatou věc podnájemci. Pouze však s písemným souhlasem majitele věci.

Prohlášení vlastníka

Právní úkon vlastníka domu vložený do Katastru nemovitostí, na základě kterého se v domě vyčleňují bytové jednotky. Do roku 2014 - Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb, od roku 2014 – zákon 89/2012 Sb. - Občanský zákoník

Privatizace

Převod státního majetku do soukromého vlastnictví.

Předkupní právo

Forma omezení nemovité věci. Je právem oprávněné osoby požadovat, aby při prodeji nemovitosti byla nabídnuta nejprve této osobě. Vzniká na základě smlouvy, zapisuje se většinou do katastru nemovtistí.

 

R

RPSN

Procentuální sazba vyjadřující podíl, který dlužník zaplatí věřiteli za rok.

Rezervační smlouva

Jejím podpisem se prodávající a zprostředkovatel zavazuje nenabízet prodávané zboží jiné osobě po dobu uvedenou ve smlouvě.

 

S

Smluvní pokuta

Pokuta za neplnění dohodnutých a podpisem ztvrzených podmínek ve smlouvě.

SJM = společné jmění manželů

Specifická forma vlastnictví. Vzniká uzavřením manželství a dělí se rovným dílem 50:50.

SVJ = společenství vlastníků jednotek

Právnická osoba oprávněná vykonávat činnost související s provozováním společných částí domu.

Spoluvlastnictví

Vlastnictví více osob.

Společné části domu

Prostory domu, které je možno volně využívat jako je například schodiště, sušárna, kolárna, sklepní prostory, půdy, garáže. Patří do nich ale i rozvody plynu, elektřiny a vody.

 

T

Termínovaný vklad

Zaokrouhlený jednorázový vklad, která se během předem dohodnutého termínu uvedeného ve smlouvě nemění.

 

 

 

U

Účelový úvěr

Úvěr poskytnutý na předem stanovený účel – Stavba, rekonstrukce apod.

Úschova kupní ceny

Slouží jako pojistka pro obě strany obchodu. Kupující složí kupní cenu na účet úschovy a peníze přijaté do úschovy vydá schovatel (banka, notář, advokát...) příjemci jen při splnění podmínek stanovených ve Smlouvě o úschově mezi osobou skládající částku a příjemcem při přijetí do úschovy - PRODÁVAJÍCÍM x KUPUJÍCÍM.

Úředně ověřený podpis

Je podpis, jehož pravost na listině je ověřena (neboli legalizována) správním orgánem. Nejčastěji se podpis ověřuje na CzechPointu

Územní plán

Územně plánovací informace, která si klade za cíl funkční a prostorové upořádání  v území jím vytyčeném.

Územní rozhodnutí

Území, které vymezuje stavební úřad. Zabezpečují se jím zájmy společnosti v území vytyčeném územním plánem.

Užitná plocha

Plocha podlahy.

 

v

Věcné břemeno

Omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet.

Vklad

Zápis práva k nemovitosti, na jehož základě rozhodne Katastrální úřad o povolení vkladu, který udává zánik, vznik nebo změnu vlastnického práva k nemovitosti.

Vyčíslení úvěru

Před podpisem kupní smlouvy vydává banka, která ma prodávané nemovitosti zástavní právo. Částka odpovídající vyčíslení se použije na splacení úvěru na prodávané nemovitosti.

Výpis z katastru nemovitostí

List vlastnictví – LV

 

Z

Zástava

Předmět zástavy slouží jako zajištění v případě, že dlužník nedostojí svým závazkům.

Zástavce

Vlastník předmětu, který je daný do zástavy.

Zástavní věřitel

Osoba, která přijala předmět zástavy pro případ, že bude potřeba zajištění pohledávky.

Zástavní smlouva

Jedná se o dluhopisový cenný papír, prostřednictvím něhož je financován hypoteční úvěr. Hodnota hypotečních zástavních listů je kryta zástavním právem na nemovitosti. Zástavní smlouvu vydává banka poskytující úvěr.

Zástavní právo

Způsob zajištění pohledávky (včetně příslušenství) po celou dobu splácení. Vznik zástavního práva je sepsán v zástavní smlouvě a je vloženo do katastru nemovitosti.

Zastavěná plocha

Plocha pozemku, která je zastavěna stavbami.

Zprostředkovatelská smlouva

Smlouva, na základě které se zprostředkovatel zavazuje dostát svým slibům. Zájemce se naopak zavazuje zaplatit zprostředkovateli předem dohodnutou odměnu, jejíž výše je uvedená ve smlouvě.


Nenašli jste tady výraz, který jste zrovna hledali? Klidně mi zavolejte nebo vyplňte tento formulář a já se Vám ozvu sám...

*
*
*
*
lname: phone:
Beru na vědomí zpracování osobních údajů